Transport and Logistics Assistant (X2 posts) - SASTARJOB.CO.ZA    

Transport and Logistics Assistant (X2 posts)

Location

Stellenbosch, Western Cape

Full job description

Duties/Pligte

 • Providing safe transport for research participants and staff to the research sites and imaging centres;
 • Assisting community research workers (CRWs) with home visits;
 • Maintaining vehicles, i.e. arranging for the vehicle service as required, and arranging for vehicle cleaning;
 • Transporting biological samples to relevant laboratories;
 • Attending relevant meetings;
 • Ensuring that relevant training and licencing is up to date;
 • Communicating with staff and research participants;
 • Performing recruitment liaising duties, including ensuring a positive relationship between SU and clinic staff:
 • Supporting community research workers;
 • Having regular meetings with CRWs and clinic staff;
 • Consenting participants and assisting with booking and scheduling their visits.
 • Verseker veilige vervoer vir navorsingsdeelnemers en personeel na en van navorsingsterreine en beeldingsentrums;
 • Hulpverlening aan gemeenskapsnavorsingswerkers met huisbesoeke;
 • Onderhou die voertuie voertuie, bv. reël dienste soos nodig, en tref reëllings vir die skoonmaak van die voertuie;
 • Vervoer van biologiese monsters na toepaslike laboratoriums;
 • Bywoon van toepaslike vergaderings;
 • Verseker dat toepaslike opleiding en lisensiëring op datum is;
 • Kommunikeer met personeel en navorsingsdeelnemers;
 • Uitvoer van werwingsskakeling verantwoordelikhede, insluitend om te verseker dat daar positiewe verhoudings is tussen die US en kliniekpersoneel:
 • Bied ondersteuning aan gemeenskapsnavorsingswerkers;
 • Vergader deurlopend met CRW’s en kliniekpersoneel;
 • Verkry toestemming van deelnemers en verleen hulp om hul besoeke te bespreek en te skeduleer.

Job Requirements/Pos Vereistes

 • A valid driver’s licence;
 • At least Grade 11;
 • Resides in Cape Town, in the vicinity of the Faculty of Medicine and Health Sciences campus, Parow Valley;
 • Has reliable private transport to and from campus (situated near Tygerberg Hospital);
 • Regular and long-term experience with driving a vehicle, OR previous experience as an employed driver, with a reference;
 • PDP or eligibility to obtain PDP;
 • The ability to work well within a team as well as independently;
 • Willingness to transport potentially infectious people and samples (i.e. people with tuberculosis);
 • Good overall health;
 • The ability to speak, read and write Afrikaans and / or isiXhosa and / or English (at least two of the aforementioned);
 • Computer literate.
 • `n Geldige rybewys;
 • Ten minste Graad 11;
 • Woonagtig in Kaapstad, naby die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskaape se -kampus, Parowvallei;
 • Het betroubare private vervoer na en vanaf die kampus (naby Tygerberghospitaal);
 • Gereelde en langtermyn ervaring as voertuigbestuurder, OF vorige werkservaring as ‘n bestuurder, met ‘n verwysing;
 • PDP of die vermoë om PDP te verkry;
 • Goeie spanwerkvaardighede en die vermoë om onafhanklik te funksioneer;
 • Bereidwilligheid om potensieel aansteeklike mense (bv. TB-lyers) en monsters te vervoer;
 • Goeie algemene gesondheid;
 • Die vermoë om Afrikaans en / of isiXhosa en / of Engels te praat, lees en skryf (minstens twee van voorgenoemde tale);
 • Rekenaargeletterd.

Recommendation/Aanbeveling

 • Valid GCP and IATA certificates;
 • Previous experience with the formal transport of people;
 • Previous experience in the field of health and / or research;
 • Fluent in isiXhosa or Afrikaans.
 • Aanbevelings:
 • Geldige Goeie Kliniese Praktyk- en IATA-sertifikate;
 • Vorige ervaring met die formele vervoer van mense;
 • Vorige ervaring op die gebied van gesondheid en / of navorsing;
 • Vlot in isiXhosa of Afrikaans.

APPLY NOW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *